Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho: Filip Viskupič – MOSAIC, so sídlom Ulica Jána Hajdóczyho 810/16, 917 01 Trnava, IČO: 50235087 , IČ DPH: SK1122248578, zapísaný v živnostenskom registri č. OU TT, 250-37484 (ďalej len “predávajúci”) a zákazníkov.

Práva a povinnosti vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim. Predmetom je nákup tovaru cez internetovú predajňu čokolád www.xocolaters.sk.

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie vybraného výrobku kliknite myšou na obrázok výrobku, následne kliknite na „vložiť do košíka“ a výrobok bude vložený do nákupného košíka. Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup ukončiť alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka je ukončená vyplnením pripraveného formuláru a potvrdením kliknutím na “objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Kupujúci má právo objednávku zrušiť elektronicky e-mailom do času potvrdenia predávajúcim.

Po spracovaní Vašej objednávky, Vám na zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.

 

Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

Kúpna cena

Cena výrobku je uvedená ako konečná vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (presná výška DPH je uvedená vždy na faktúre). Cena tovaru nezahŕňa cenu dodania tovaru. Predávajúci môže počas ním zvolenej doby uviesť tovar za akciovú cenu. Akciová cena je platná do dátumu uvedeného v detaile požadovaného výrobku alebo do vypredania zásob.

Dodanie tovaru

Počas dní pracovného pokoja sa tovar nedoručuje. Doba dodania tovaru odo dňa prijatia objednávky je 3-7 pracovných dní, resp. podľa dohody. Doba dodania tovaru závisí od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho. Ak tovar nebol doručený kupujúcemu do 20 pracovných dní, kupujúci má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak nie je možné objednaný tovar alebo časť z objednávky dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase s oznamom o predpokladanom termíne dodania tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Objednávky sú vybavované každý pracovný deň priebežne.

Poštovné a iné poplatky

K cenám tovaru uvedeným na internetovej stránke sa pripočítava poštovné podľa spôsobu a adresy dodania tovaru.

 

Dopravu tovaru hradí kupujúci vo výške 4,5 Euro. 

  • Kuriér – podľa aktuálneho cenníka
  • Osobné doručenie na prevádzku kupujúceho 

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska.

 

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. osobe, ktorú uvediete v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v sídle predávajúceho, Vás budeme informovať e-mailom.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase. Prevzatie tovaru sa potvrdzuje v dodacom liste. Dodací list je zároveň dokladom o zaplatení tovaru (ak ide o platbu na dobierku). Spolu s tovarom obdrží zákazník faktúru. Faktúra slúži ako záručný list.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať, či zásielka nebola mechanicky poškodená (pri preprave) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti naspäť, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade je od zákazníka oprávnený požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).

Spôsob platby

  • Platba kartou 
  • Pay-Pal

 

Záručná doba

Pri každom výrobku je dátum spotreby vyznačený na obale. Dátum spotreby je dátumom minimálnej trvanlivosti. Minimálna doba spotreby sú 2 mesiace.

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov kupujúceho sú garantované v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim. Všeobecné obchodné podmienky sú pre strany záväzné. Právne vzťahy z kúpnej zmluvy sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.xocolaters.sk

Kupujúci vyhlasuje, že pred zaslaním záväznej objednávky sa riadne oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí bez výhrad.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.12.2016.

 

Filip Viskupič – MOSAIC

Všetky práva vyhradené

2016